Toteutus > Tutkimus

Suomen Pohjavesitekniikka Oy

asiantuntijapalvelut.jpeg
tekopohjavesi.jpeg
likaantumistutkimukset.jpg
vaikutukset.jpeg

Asiantuntijapalvelut

 • Tutkimukset ja niiden ohjelmointi
 • Pohjaveden hankinta
 • Pohjavedenottamoiden laajentaminen ja tehostaminen
 • Tekopohjaveden muodostaminen
 • Pohjavesialueiden kunnostaminen
 • Raudan ja mangaanin poisto maaperässä
 • Vesioikeudellisten lupahakemusten laatiminen
 • Vesioikeudelliset asiantuntijapalvelut


Pohja- ja tekopohjavesitutkimukset


Pohjaveden likaantumistutkimukset


Vedenoton vaikutusten arvioinnit

 • Vedenoton ympäristövaikutukset 
 • Likaantuneiden pohjavesialueen puhdistuminen 
 • Vedenoton aiheuttamat vedenlaadun muutokset