Toteutus > Tutkimus > Maaperän vedenjohtavuuden mittaus

Maaperän vedenjohtavuuden mittaus

Vedenjohtavuusmittauksissa käytämme patentoitua putkivirtausmittausmenetelmää, jolla mitataan kerroksittain maaperän vedenjohtavuudet luotettavasti pohjaveden pinnankorkeudesta riippumatta. 

1980-luvulla kehittämäämme putkivirtausmittausta käytetään pohjaveden pinnan alapuolisten maaperäkerrosten vedenjohtavuuden määrittämiseen havaintoputkessa. Menetelmällä saadaan erotettua pienetkin maalajien vedenjohtavuuden erot. Tavallisimmin menetelmää käytetään kaivopaikkatutkimuksissa sekä maaperätutkimuksissa, mutta menetelmä soveltuu käytettäväksi kaikissa muovisissa 50-60 mm havaintoputkissa.

Putkivirtausmittaus korvaa aikaisemmin käytetyn slug-test mittauksen, jolla voidaan määrittää ainoastaan havaintoputken siiviläosan ominaisantoisuus. Putkivirtausmittauksen tarkkuus on huomattavasti parempi ja se soveltuu paremmin erilaisiin maaperäolosuhteisiin.

Putkivirtausmittaus eroaa muista Suomessa käytössä olevista vedenjohtavuuden mittausmenetelmistä siten, että vedenjohtavuuden jakauma voidaan mitata halutulla kerrosvälillä erittäin tarkasti myös olemassa olevissa havaintoputkissa.